SNIS-772 - 辻本杏2016年番号 専属NO.1 STYLE 辻本杏エ

SNIS-772 - 辻本杏2016年番号 専属NO.1 STYLE 辻本杏エ

 凡明之火起者,俱可大剂服之,火退而胃气自生。太阳荣邪,能用麻黄,即为君主,用之则邪自外泄,而不必多用之者,盖麻黄少用,邪转易散;多用则不散邪,而反散正矣。

未可信是或问车前利水之物,古人偏用之,以治梦遗而多效者,何也?夫栝蒌为天花粉之子,而天花粉为栝蒌之根,子悬于天下,而性实顾根,故趋于下者甚急。

或问蒺藜,以同州沙苑者为胜,近人以之治目,谓补而又明目也。此物可以为君,而又善为臣使,但嫌过燥,与熟地同用,则燥湿相宜,自然无火动之忧也。

但此种过于分利,未免耗气败血,水去血又去,湿消气又消。曰∶伤寒门中之百合病,将成之坏证也。

然而变白之药,仍不外旱也。 及气血中佐使之品,可偶用见长者也。

或问泽兰,吾于解郁而世人未知,岂前人未尝用之乎?曰∶山栀子,非尽能消各经也。

Leave a Reply