av漫画日本在线观看

av漫画日本在线观看

 如痘色白而薄,倍加参、,一剂而白者不白,薄此方纯是补气血,而补气更重于补血者,以血得气而易生也。夫气虚补气,血虚补血,又何碍乎。

 上游无病而下流自然安闲,况诸药又分发得宜。在大肠者屈右足而不伸,在小肠屈左足而不伸也。

众尚虑其产后凉药服多,不能生育。予曰∶此仲圣祖方。

<篇名>洪楚峰孝廉中脏殆证再生奇验洪楚峰孝廉病,遣使延诊。何仲景治冬月伤寒,每用石膏芩连耶。

发背而至横决者,皆因循失治,以致破败而不可救,阳变阴者多矣。故止吐以健胃为主,单用止吐之药,吾未见其能止也。

妇人有经来断续,或前或后,无一定之期者,人以为气血之虚,谁知是肝气之郁结乎。 否则多服败毒之药,又用泄火之剂,无论命门寒冷,而外势亦且冰冷,安得阳和之骤复哉。

Leave a Reply