Vol608女神王雨纯厦门旅拍私房白色高叉连体衣薄透秀美乳激凸诱惑写真55P王雨纯尤蜜荟

Vol608女神王雨纯厦门旅拍私房白色高叉连体衣薄透秀美乳激凸诱惑写真55P王雨纯尤蜜荟

其入深,内搏于骨则为骨痹,搏于筋则为筋挛,搏于脉中则为血闭不通,则为痈,搏于肉与卫气相搏,阳胜者则为热,阴胜者则为寒,寒则真气去,去则虚,虚则寒搏于皮肤之间。实者阴阳因有余,但去所余,则得其平;虚者阴阳有不足,再去所有。

胃柔则缓,缓则虫动,虫动则令人心,其气外通于肉,故甘走肉。如上文言太阳、厥阴争见者,太阳为传表之始,厥阴为传里之终,自始而终也。

不嗜食,言中寒也。大肠之气,由于小肠之化,故小肠受邪而咳则下奔失气也。

凡人病阴虚者,所以足心多热也。 寒则留之,气至迟也。

以火济火,盛极必衰,故阳气反为之破散,阳气散则阴气不能独存,亦必从而消亡,而阴阳俱绝矣。凡言语轻小曰“聂”,足弱不能行曰“辟”,皆气不足也。

损其脾者伤其仓廪之本,为饮食不为肌肤,此自中而伤者也。此总结一篇之义,皆由气逆所致。

Leave a Reply